APLİKASYON.

Aplikasyon işlemi, taşınmaza ait sınırların tapu planlarına uygun olarak arazide işaretlenmesidir.

Yer gösterme.

Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Röperli Kroki

Röperli kroki; Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Birleştirme

Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesine birleştirme denir.

İrtifak Hakkı

İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir. Genellikle yolu olmayan parsellerin yola ulaştırılması için geçit hakkı şeklinde kurulmaktadır.